Door het maken van een afspraak verklaard u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

Algemeen

Alle tussen de Gedragstherapeut i.o en de klant gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

 1. De Gedragstherapeut i.o zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De Gedragstherapeut i.o zal de klant en hond naar beste vermogen begeleiden.
 3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de klant en uitsluitend wanneer de gedragstherapeut i.o ervan overtuigd is dat de belangen van de klant en de hond of de omgeving hiermee gediend zijn.

Adviezen, therapieën en training 

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de gedragstherapeut i.o.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van de gedragstherapeut i.o.
 3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragstherapeut i.o. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 4. De Gedragstherapeut i.o kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
 5. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 6. De Gedragstherapeut i.o behoudt zich het recht voor een klant te weigeren of een therapie te onderbreken wanneer een klant weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.
 7. Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of-produkten, geschieden op eigen risico van de klant. De Gedragstherapeut i.o kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.  Klanten, deelnemers en honden dienen WA-verzekerd te zijn.

Betaling/afspraken 

 1. Gemaakte afspraken tussen de gedragstherapeut i.o en klant kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de klant worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de klant kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
 2. De Gedragstherapeut i.o behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door klant niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van klant.
 3. Indien door ziekte of overmacht van de Gedragstherapeut i.o een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de Gedragstherapeut i.o er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
 4. Betaling dient na het consult/de eerste training per factuur binnen de gestelde betalingstermijn te geschieden.
 5. Door kennisname van deze algemene voorwaarden gaat u er mee akkoord dat, de door u aangeleverde persoonsgegevens worden opgeslagen in mijn klantenbestand. Deze worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden en u kunt deze op uw verzoek inzien of laten verwijderen uit het klantenbestand. 
 6. Honden welke een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. De Gedragstherapeut i.o is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/training.
 7. Alle door de Gedragstherapeut i.o verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of trainingen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut i.o worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

Informatie

KVK: 69134588

IBAN: NL49 ABNA 0576 8321 97

BTW: NL140106984B01

Algemene voorwaarden

 

Adresgegevens

Gedrag & Coaching

Oudendijk 15A

4285 WG Woudrichem